Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ: PaedDr. Ronald Póda, Mlynarovičova 1594/8, 851 03 Bratislava- Petržalka, Slovenská republika

IČ: 50023551

DIČ:1120200037

Tel.: +421 915 600 707

E-mail: ronaldpoda@gmail.com

Kupujúci urobením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľa eshopu) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy.

Ak nie je medzi účastníkmi zjednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikáciu zákazníka na objednávkovom formulári.

 

PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:

 • bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
 • vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
 • vybavené slovenskými návodmi k obsluhe a záručnými listami

 

OBJEDNANÝ TOVAR, UZAVRETIE ZMLUVY

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Na základe objednávky bude kupujúcemu e-mailom odoslaná výzva k platbe.

Predávajúci je v závislosti na charakteru obchodu (množstvo tovaru, výšky ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky či písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

Stornovať objednávku tovaru je možné  a to e-mailom na adresu: ronaldpoda@gmail.com, alebo telefonicky na +421 915 600 707.

Na tovar v akcii sa už nevzťahuje žiadna ďalšia zľava a cena za tovar je v okamžiku objednania konečná.

 

CENA A PLATENIE

Uvedené ceny sú platné v okamžiku objednania. K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícké právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade platby prevodom je kúpna cena považovaná za zaplatenú v momente pripísania na bežný účet predávajúceho.

Bankové spojenie pre platby v eurách: 2300878236/8330. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

 

DODACIA LEHOTA

Predávajúci sa zaväzuje expedovať riadne objednaný tovar, ktorý je na sklade, do 4 pracovných dní od dátumu pripísania celej čiastky na účet. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, akonáhle meškanie je spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

 

DOPRAVNÉ PODMIENKY, POŠTOVNÉ

Pri objednávke uveďte do poznámky zvolenú možnosť dopravy.

Doručovacia adresa musí byť kompletná, vrátane telefónneho čísla, na ktorom vodič v deň doručenia kontaktuje adresáta.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V súlade s ustanoveniami zákona č. 367/2000 Sb. zo dňa 14.9.2000 má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14ti dní od prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote a budete požadovať späť kúpnu cenu v plnej výške, je treba dodržať nasledujúce podmienky:

 • informovať predom predávajúceho písomne alebo e-mailom
 • vrátenie tovaru musí byť späť predávajúcemu odoslané poisteným balíkom na náklady kupujúceho. Nesmie sa jednať o dobierku, v tomto prípade nebude balík prevzatý
 • tovar nesmie javiť známky použitia alebo poškodenia,

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám budú peniaze za vrátený tovar zaslané prevodom na Váš účet (uveďte pri oznámení predávajúcemu o odstúpení od zmluvy) a to najneskôr do 7ich pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Upozornenie! Pri objednávke dekorácií zo zeleniny, ovocia alebo mydla objednávku nie je možné zrušiť. Sú to objednávky ,,šité" priamo zákazníkovy, takže objednávku nie je možné zrušiť.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába, nedodáva.. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

 

ZÁRUKA

Záručná doba začína bežať odo dňa predania tovaru kupujúcemu a jej dĺžka je stanovená na rôznu dobu:

•tovar, nože- 24mesiacov

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a Občianskeho zákonníka.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa         v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený

c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,

d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú vyššie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou, alebo formou e-mailu).

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr do 30 dní. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na v návode na používanie, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. výmenu tovaru za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne,

b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na určený účel

c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho

Podmienky použitia darčekovej poukážky www.carvingfruit.sk

 • Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode (http://www.carvingfruit.sk) ado dátumu uvedeného ako platnosť poukážky, do 1 roka od zakúpenia poukážky.
 • Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do sekcie „Darčeková poukážka/Zľavy" do kolónky "Zadajte číslo poukážky"
 • Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke
 • Poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru
 • Ak je celková suma vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy
 • Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke)
 • Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru a kurzu vyrezávania do ovocia a zeleniny. Nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky
 • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť
 • V prípade vrátenia tovaru uhradeného darčekovou poukážkou, je suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru

 

Vážení zákazníci, 
informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu.

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ronaldpoda@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy na ronaldpoda@gmail.com alebo na vyššie uvedenú adresu)

– Komu: PaedDr. Ronald Póda, Mlynarovičova 1594/8, 851 03 Bratislava- Petržalka, Slovenská republika, IČO: 50023551, tel.: +421915600707.

– Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby: ..............

-Faktúra číslo/objednávka číslo:
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade prekázateľne dohodnuté inak.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

 odbor výkonu dozoru

 tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; 02/ 58 272 106

 fax. č.: 02/ 58 272 170

 e-mail: ba@soi.sk

 

Okresný úrad Bratislava Číslo živnostenského registra: 440-34511

Platné od 16. 10. 2015
Aktualizované dňa 04.08.2022

Copyright 2019 - 2024 © carvingfruit.sk