Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

GDPR

Úvod GDPR

GDPR- OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť PaedDr. Ronald Póda

Sídlom: Mlynarovičova 1594/8, 851 03 Bratislava
 IČO: 50023551 , Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
Číslo živnostenského registra: 440-34511

Kontaktné údaje predávajúceho: email: ronaldpoda@gmail.com

tel.č.:+421 915 600 707

 

  1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu (www.carvingfruit.sk) a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou PaedDr. Ronald Póda, IČO: 500 23 551. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

- plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

- článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

- oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu (www.carvingfruit.sk), nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti  PaedDr. Ronalda Pódu, IČO: 500 23 551.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

  1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail ronaldpoda@gmail.com

 

  1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ

- spoločnosť PaedDr. Ronald Póda, IČO: 50023551, sídlom  Mlynarovičova 1594/8, Bratislava;

-Spoločnosť Flowii s.r.o., so sídlom Ernestova bašta 2, Nové Zámky, pre vytváranie faktúr;

-správca internetového obchodu All4Net s.r.o., sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.

 

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

- na prístup k osobným údajom

- na opravu osobných údajov

- na obmedzenie spracovania osobných údajov

- na výmaz osobných údajov

- na prenositeľnosť osobných údajov

- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

 

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

 

  1. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie 01.09.2022

Copyright 2019 - 2024 © carvingfruit.sk